Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-19/17 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH 2017-06-12 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 19.07.2017r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.07.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-15/2017 Dostawa środków kontrastowych 2017-06-09 Oferty można składać do dnia 19.06.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/51-3/17 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii, onkologii i chirurgii klatki piersiowej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-06-01 Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2017r. o godz. 900. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 09.06.2017r. o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w budynku administracji. Konkurs w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity DZ.U. 2016.1638 t.j. ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1793 t.j. ze zm) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej
WCPIT/EA/51-2/17 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i onkologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-05-30 Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2017r. o godz. 900. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 07.06.2017r. o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w budynku administracji. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2015.1638 t.j. ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1793 t.j. ze zm) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają wymogi wykonywania świadczeń zawarte w szczegółowych materiałach informacyjnych opracowanych i opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie zarządzeń Prezesa NFZ.
WCPiT/EA/381-10/2017 Termomodernizacja budynku hotelu na terenie szpitala w Chodzieży – etap II 2017-05-18 Oferty można składać do dnia 02.06.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji Opublikowano w BZP 18.05.2017 r. pod nr 511626-N-2017
WCPIT/EA/381-14/2017 Dostawa staplerów i ładunków do staplerów 2017-04-12 Oferty można składać do dnia 18.05.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-13/2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2017-04-12 Oferty można składać do dnia 20.04.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/51-01/17 Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu 2017-04-03 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPIT/EA/381-12/2017 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż i testów do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawa analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2017-04-03 Oferty można składać do dnia 11.05.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381-11/2017 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH 2017-04-03 Termin składania ofert: oferty można składać do dnia 11.04.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".