Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

Informacje dla osób uprawnionych z państw członkowskich UE/ EFTA

Dostęp do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce

Jeśli jest Pan / Pani uprawniony/a do opieki zdrowotnej na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, podczas tymczasowego pobytu w Polsce, wówczas ma Pan / Pani prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych ze wskazań medycznych, udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie takich świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Na budynkach takich placówek zamieszczone jest logo NFZ. Ponadto informacje o świadczeniodawcach działających na terenie danego województwa, którzy zawarli umowy z NFZ można uzyskać we właściwym terytorialnie oddziale wojewódzkim Funduszu.

Jak uzyskać świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ?

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) obejmuje opiekę ambulatoryjną, udzielaną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, także w domu chorego. Lekarz POZ może skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Przychodnie POZ przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta tzw. opiekę całodobową zapewniają placówki, które zawarły umowę na tego rodzaju świadczenia z NFZ. Adresy i telefony placówek udzielających opieki całodobowej dostępne są w przychodniach POZ.

Jak uzyskać świadczenia lekarza specjalisty?

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Jeżeli zachodzi potrzeba ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących specjalistów:

· ginekologa i położnika,

· dentysty,

· wenerologa,

· onkologa,

· psychiatry

oraz w przypadkach następujących osób:

· chorych na gruźlicę,

· zakażonych wirusem HIV,

· uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego,

· inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,

· cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

· uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

· weteranów poszkodowanych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

· osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Ponadto skierowania nie muszą posiadać osoby, którym lekarz POZ wydał Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

W razie wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.

Jak uzyskać świadczenia stomatologiczne?

Należy udać się do dentysty, który zawarł umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Świadczenia stomatologiczne przysługują bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jedynie w wąskim zakresie, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462) .

Wykaz bezpłatnych usług i materiałów stomatologicznych powinien być dostępny także w gabinecie stomatologicznym. Koszty ponadstandardowych świadczeń i materiałów stomatologicznych, czyli tych których nie ma w wykazie Ministra Zdrowia pacjent pokrywa z własnych środków finansowych.

Jak uzyskać leczenie szpitalne?

Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne i zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza, lekarza dentysty lub felczera. Z obowiązku uzyskania skierowania zwolnione są osoby, którym lekarz POZ wydał Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania do szpitala.

Należy udać się do szpitala, który zawarł umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. W trakcie pobytu w szpitalu zabiegi, badania i leki zapewniane są bezpłatnie, z wyjątkiem świadczeń ponadstandardowych, których koszty należy pokryć z własnych środków finansowych.

Jak uzyskać transport do szpitala?

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 lub 112 lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Jeżeli dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia pacjentowi korzystanie ze środków transportu publicznego, transport sanitarny jest w takich przypadkach nieodpłatny. Nieodpłatny transport sanitarny przysługuje również na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.

Co przysługuje pacjentowi, w stosunku do którego lekarz stwierdził podejrzenie nowotworu?

Jeżeli w ramach udzielania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lekarz stwierdził u pacjenta legitymującego się Europejska Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatem Tymczasowym Zastępującym EKUZ podejrzenie nowotworu, a świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem tego nowotworu są świadczeniami niezbędnymi ze wskazań medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz planowany czas pobytu pacjenta w Polsce, lekarz wystawia pacjentowi Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego . Karty takiej nie wystawia się w przypadku stwierdzenia podejrzenia nowotworów złośliwych skóry, chyba że jest to czerniak skóry.

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego uprawnia pacjenta do otrzymania bez skierowania świadczeń z zakresu diagnostyki, których celem jest potwierdzenie albo wykluczenie podejrzenia istnienia nowotworu.

W przypadku potwierdzenia istnienia nowotworu złośliwego, pacjent na podstawie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego ma prawo, bez konieczności okazywania skierowania, do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej mających na celu leczenie tego nowotworu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo w ramach leczenia szpitalnego.

Pacjent legitymujący się EKUZ lub Certyfikatem Tymczasowym Zastępującym EKUZ zamierzający skorzystać z diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego zobowiązany jest do pozostawienia Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego u świadczeniodawcy, u którego świadczenia te będą udzielane. W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy, pacjent odzyskuje swoją Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego i może ją złożyć u innego świadczeniodawcy celem kontynuacji leczenia.

Jak uzyskać leki?

Receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, felczer ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarz niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę upoważniającą go do wystawiania recept.

W aptece należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.

Leki wydawane na podstawie recepty można nabyć:

· bezpłatnie;

· za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania – do wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania;

· za opłatą ryczałtową – wynoszącą 3,20 zł w przypadku leków podstawowych, a w przypadku leków recepturowych – 8,80 zł

· za pełną odpłatnością - w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.

Korzystanie ze świadczeń na podstawie unijnego formularza E 112/S2:

Po uzgodnieniu z polskim świadczeniodawcą, który ma zawartą a umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) warunków i terminu udzielenia planowanego świadczenia, kopię formularza E 112/S2 należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na siedzibę świadczeniodawcy.

Polskie instytucje zaangażowane w koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych :

· Władza właściwa - Minister Zdrowia

· Instytucja łącznikowa - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

· Instytucja właściwa/ miejsca zamieszkania/ miejsca pobytu - 16 oddziałów wojewódzkich NFZ


Dokumenty niezbędne dla osób z innych niż Polska państw członkowskich UE/EFTA

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".