Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska

Finansowanie leczenia cudzoziemców w Polsce.
Jeśli jesteś ubezpieczony w państwach członkowskich UE/EFTA.

Jeśli twój pobyt ma charakter czasowy (np. wakacje) możesz otrzymać tylko niezbędną opiekę medyczną. Poniższe świadczenia uzyskasz na takich samych zasadach, co osoby ubezpieczone w Polsce:

 •     gwarantowane świadczenia zdrowotne,
 •     zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze,leki refundowane.


Kto zapłaci za twoje leczenie

Koszty twojego leczenia pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia jeśli okażesz:

 •      Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) albo
 •      Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ – jeśli nie możesz sam zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o przesłanie Certyfikatu, świadczeniodawca (np. lekarz lub przychodnia) może skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ. Oddział ten pośredniczyć będzie w uzyskaniu tego dokumentu od instytucji, w której masz ubezpieczenie zdrowotne.


Uwaga: Jeśli nie masz EKUZ lub Certyfikatu, lekarz może wystawić ci rachunek za leczenie. Możesz następnie starać się o zwrot kosztów od instytucji, w której masz ubezpieczenie zdrowotne.
Do jakiego leczenia masz prawo

To, do jakich świadczeń opieki zdrowotnej masz prawo, zależy od charakteru twojego pobytu w Polsce. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia dowiesz się m.in.:

 •     jakie świadczenia możesz otrzymać, jeśli jesteś w Polsce:
 •    czasowo (np. w związku z planowanym leczeniem lub jego kontynuacją),  na stałe;

    Jakich dokumentów potrzebujesz, aby uzyskać te świadczenia.

Jeśli jesteś ubezpieczony w Polsce:

Masz taki sam dostęp do opieki medycznej jak ubezpieczeni obywatele polscy.
Jeśli jesteś obywatelem państwa, z którym Polska podpisała umowę lub dwustronne porozumienie

Możesz skorzystać z niezbędnej opieki medycznej jeśli przebywasz w Polsce legalnie i:

 •     nagle zachorujesz,
 •     ulegniesz wypadkowi.


W takiej sytuacji koszty leczenia pokryje Ministerstwo Zdrowia.
Z którymi państwami Polska ma umowy

Polska podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym lub współpracy w ochronie zdrowia z:

    Albanią,
    Bośnią i Hercegowiną,
    Czarnogórą,
    Federacją Rosyjską,
    Republiką Macedonii,
    Serbią,
    Tunezją.

Jeśli nie masz ubezpieczenia w Polsce ani w innym państwie członkowskim UE/EFTA i nie jesteś obywatelem państwa, z którym Polska podpisała dwustronne porozumienie

Możesz skorzystać z opieki medycznej odpłatnie. Jeśli masz odpowiednią polisę ubezpieczenia medycznego, np. wymaganą do uzyskania wizy wjazdowej Schengen lub wizy krajowej, świadczeniodawca (np. lekarz lub przychodnia) rozliczy koszty opieki medycznej z twoim towarzystwem ubezpieczeniowym.
Umowy i porozumienia dwustronne zawarte przez RP z państwami trzecimi
Porozumienie między MZiOS RP i Ministerstwem Zdrowia Republiki Albanii o współpracy  w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych:

„W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków Obie Strony zapewniają bezpłatną opiekę medyczną obywatelom każdej ze Stron w czasie ich pobytu na terytorium drugiej Strony”.
Protokół o współpracy między MZiOS RP a Ministerstwem Zdrowia i Przemysłu Medycznego Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych:

„Strony zapewniają bezpłatne świadczenia zdrowotne obywatelom państw jednej ze Stron, przebywającym czasowo na terytorium państwa drugiej Strony, w przypadkach nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków, do czasu, kiedy stan chorego pozwoli na transport do kraju.

Decyzje kwalifikujące stan chorego jako przypadek nagły będą podejmowane przez lekarzy udzielających pierwszej pomocy.

W odniesieniu do pracowników dyplomatyczno-konsularnych oraz członków ich rodzin bezpłatne świadczenia zdrowotne udzielane będą na zasadzie wzajemności”.
Umowa między MZiOS RP a Ministerstwem Zdrowia Publicznego Republiki Tunezyjskiej  o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych:

Umowa nie dotyczy obywateli umawiających się stron, udających się na terytorium państwa – drugiej strony umowy w celach turystycznych.

„Umawiające się Strony zapewniają, na zasadzie wzajemności, bezpłatną pomoc medyczną w przypadku choroby, w publicznych zakładach opieki zdrowotnej:

 •     specjalistom i ekspertom przebywającym w kraju Strony przyjmującej w ramach niniejszej Umowy,
 •     przedstawicielom dyplomatycznym oraz członkom ich rodzin.”


Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem PRL a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii:

    „Art. 7. Świadczenia rzeczowe z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa przyznaje według własnych przepisów i na swój rachunek organ tej Umawiającej się Strony, na obszarze której uprawniona osoba (pracownik, rencista, członek rodziny) przebywa. Stosuje się to również do osób wymienionych w artykule 3 ustęp 2*, z wyjątkiem pracowników dyplomatycznych i konsularnych. Umawiające się Strony mogą uzgodnić, że postanowienia niniejszego artykułu będą się stosowały również do pracowników dyplomatycznych i konsularnych.”
    Art. 3 Porozumienia Administracyjnego (dot. stosowania art. 7 Umowy):

1. Osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa według ustawodawstwa jednej Umawiającej się Strony, które przebywają na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, organ tej Strony udziela świadczeń w naturze tak, jak własnym ubezpieczonym. Jednakże osobom, które przebywają na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celach turystycznych, organ tej Strony może ograniczyć udzielanie świadczeń w naturze tylko do takich świadczeń, które są im niezbędnie potrzebne.

2. W celu umożliwienia udzielania świadczeń, o których mowa w poprzednim ustępie, uprawniona osoba powinna udowodnić, że ma prawo do tych świadczeń w swoim kraju, zaświadczeniem właściwego organu ubezpieczenia społecznego lub innym dokumentem, z którego to wynika. Centralne organy ubezpieczenia społecznego Umawiających się Stron mogą opracować w drodze porozumienia wzór tego zaświadczenia.”

Nie opracowano wzoru takiego zaświadczenia (formularza). Dokumentem potwierdzającym prawo obywatela Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry lub Serbii do świadczeń zdrowotnych w Polsce może być ważny paszport lub inny dokument, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych.
Umowa między RP a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym:

Umowa nie dotyczy obywateli umawiających się stron, udających się na terytorium państwa – drugiej strony umowy w celach turystycznych.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na koszt ministra właściwego ds. zdrowia, potwierdzone stosownymi dokumentami wydanymi przez stronę macedońską, mają niżej wymienieni obywatele Republiki Macedonii:

 •     delegowani do pracy na terytorium Polski (max. przez okres 48 miesięcy) oraz towarzyszący im członkowie ich rodzin,
 •     pracujący na własny rachunek, wykonujący zwykle swą działalność w Macedonii, przenoszący czasowo tę działalność na terytorium Polski (max. przez okres 24 miesięcy) oraz towarzyszący im członkowie ich rodzin

        zakres przysługujących im świadczeń jest ograniczony do świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia; dokumentem potwierdzającym ww. uprawnienia jest formularz RM/PL111, wystawiony przez macedońską instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, który należy okazać polskiemu świadczeniodawcy;
    mieszkający w Polsce emeryci lub renciści, pobierający wyłącznie macedońskie świadczenia emerytalno-rentowe, oraz mieszkający na terytorium Polski członkowie ich rodzin;
        dokumentem potwierdzającym ww. uprawnienia jest formularz RM/PL121, wystawiony przez macedońską instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, który należy złożyć/zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce;
    członkowie personelu administracyjnego, technicznego oraz pomocniczego misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osoby zatrudnione jako prywatna służba domowa członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeżeli dokonali wyboru ustawodawstwa macedońskiego w ciągu 3 miesięcy począwszy od wejścia  w życie omawianej Umowy lub od dnia rozpoczęcia pracy na terytorium Polski,
        dokumentem potwierdzającym ww. uprawnienia jest formularz RM/PL111, wystawiony przez macedońską instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, który należy okazać polskiemu świadczeniodawcy.

Emeryci, renciści oraz członkowie ich rodzin, a także członkowie personelu administracyjnego, technicznego oraz pomocniczego misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych i osoby zatrudnione jako prywatna służba domowa mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie podczas (czasowego) zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

Przepisy obowiązujących obecnie umów i porozumień dwustronnych, nie obejmują świadczeń związanych z transportem (w tym transportem sanitarnym) z państwa pobytu do państwa zamieszkania. Obywatele ww. państw udający się do Polski muszą liczyć się z koniecznością sfinansowania ewentualnego transportu do kraju zamieszkania z własnych środków lub wykupić komercyjną polisę ubezpieczeniową, gwarantującą pokrycie kosztów takiego transportu.
Informacja dla świadczeniodawców - rozliczanie kosztów opieki zdrowotnej udzielonej w Polsce obywatelom państw trzecich zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami dwustronnymi

Jeżeli udzieliłeś świadczeń zdrowotnych obywatelowi jednego z państw, z którym Polska zwarła umowę lub porozumienie dwustronne, uzyskasz zwrot kosztów tych świadczeń od ministra zdrowia.

Wniosek o sfinansowanie kosztów takiego leczenia skieruj do Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia  – telefon (22) 530 02 84.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 •    kopię dokumentu potwierdzającego dane osobowe pacjenta (kopię paszportu wraz z wizą Schengen, w przypadku dyplomatów – kopię legitymacji dyplomatycznej);
 •    fakturę VAT wystawioną na Ministerstwo Zdrowa, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, NIP 525-19-18-554;
 •    kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego;
 •    tabelaryczne zestawienie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy umów/porozumień międzynarodowych – skorzystaj z załączonego wzoru;
 •     oświadczenie Dyrektora placówki medycznej, potwierdzające, że cena za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej zawarta w zestawieniu jest zgodna z umową zawartą  z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Uwaga! Jeżeli udzieliłeś świadczenia zdrowotnego obywatelowi Federacji Rosyjskiej, który zobowiązany jest do posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego  – najpierw wystąp o zwrot kosztów do zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę. Dopiero, gdy uzyskanie zwrotu kosztów na tej drodze okaże się niemożliwe, skieruj wniosek do Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".