Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Centrum: dotyczy dokumentacji Szpitalnej i Poradnianej

 

Kto może złożyć wniosek?

- pacjent

- przedstawiciel ustawowy pacjenta

- osoba upoważniona przez pacjenta na piśmie (upoważnienie dołączyć do wniosku) lub osoba upoważniona przy rejestracji systemie szpitalnym

- w razie śmierci pacjenta-osoba upoważniona przez pacjenta - za życia, do uzyskania dokumentacji (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby), osoba która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, osoba bliska, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za zycia

 

W jaki sposób?

- składając pisemny wniosek: osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (sekretariat@wcpit.org), telefonicznie w:

- Szpitalu w Poznaniu: w Biurze Ruchu Chorych (Rejestracja)-  Biurze Archiwum lub pod nr tel. 61 66 54 201

- Szpitalu w Ludwikowie: Ludwikowo k/Poznania gm. Mosina w Dziale Kontraktowania, Rozliczeń

   Usług Medycznych i Monitorowania Kosztów lub pod nr tel. 61 81 32 831 wew 622

- Szpitalu w Chodzieży: przy ul. Strzeleckiej 32 w Izbie Przyjęć lub pod nr tel. 67 28 22 837 wewn. 823

 

W jakiej formie?

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZ.U. 2020, poz. 849 z późn. zm.) dokumentację medyczną stanowi:
1) wyciąg - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;
2) odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co  do treści z oryginałem;
3) kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu);
4) oryginał do wglądu - na miejscu;
5) oryginał - wydawany za pokwitowaniem odbioru oraz zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej, sądów powszechnych;

6) wydruk - dokumenyt z systemu informatycznego wyprowadzony na drukarkę komputerową;

7) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

8) na informatycznym nośniku danych.

 

Cennik:

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii/ skanu / wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych* - CENA NOŚNIKA ( nie uwzględnia kosztu dokumentacji)

10,00  zł

0,35 zł

2,00 zł

 *dotyczy tylko i wyłącznie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

Opłaty można dokonywać po odebraniu dokumentacji medycznej w:

- Szpitalu w Poznaniu: Biurze Obsługi Pacjentów- osobiście i drogą pocztową

- Szpitalu w Ludwikowie- osobiście w Sekretariacie i drogą pocztową

- Szpitalu w Chodzieży- osobiście w Dziale Administracji i drogą pocztową

 

 

 

Wniosek o wydanie  dokumentacji medycznej oraz upoważnienie do dostępu/ odbioru dokumentacji medycznej można pobrać klikając tutaj:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do dostępu/odbioru dokumentacji medycznej

Wniosek o wypożyczenie dokumentacji patomorfologicznej


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".