Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
  • 30-12-2016

  Fizjoterapeuci mają swój samorząd, wkrótce projekty rozporządzeń

  Fizjoterapeuci mają swój samorząd, wkrótce projekty rozporządzeń
  Ustawa przesądziła, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.

  Fizjoterapeuci mogą świętować. Kończący się 2016 rok był jednym z najbardziej udanych dla tej grupy zawodowej. Ustawa regulująca profesję weszła w życie, fizjoterapeuci powołali swój samorząd, a pierwsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy wkrótce powinny zostać ogłoszone.

  Po ponad roku od przyjęcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty minister zdrowia powołał I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. W czasie dwudniowego zjazdu ( 28-28 grudnia) fizjoterapeuci wybrali samorząd i ustalili plan jego działania na najbliższe cztery lata.

  Wskazanie planu zadań samorządu zlecono powołanym w czasie spotkania komisjom: finansów, organizacji biura, kształcenia, etyki, promocji zawodu, nauki i współpracy międzynarodowej, młodych fizjoterapeutów i kierunków działania i kontaktów z płatnikiem publicznym i niepublicznym.

  Jest ustawa
  Fizjoterapeuci będę mieli także Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Dyscyplinarny.

  Powstanie samorządu fizjoterapeutów umożliwia ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, którą uchwalono we wrześniu 2015 r., a która weszła w życie w połowie roku. Reguluje ona m.in. kwestie wykonywania zawodu, kształcenia i działania samorządu zawodowego.

  Ustawa przesądziła, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określiła szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód, oraz wprowadziła Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Określono w niej, że wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych.

  Końcowe prace nad projektami rozporządzeń
  Dariusz Jasiński z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, przyznał w rozmowie z nami , że do pełnego wdrożenia przepisów ustawy poza ukonstytuowaniem samorządu brakuje jeszcze rozporządzeń ministra zdrowia do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, które faktycznie będą w sposób szczegółowy regulowały zasady działalności fizjoterapeutów.

  Rynek Zdrowia sprawdził w resorcie zdrowia jak wygląda kwestia wydania potrzebnych rozporządzeń.

  Jak zapewnia nas Danuta Jastrzębska z biura prasy i promocji Ministerstwa Zdrowia trwają intensywne prace nad wszystkimi aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.


  - Cztery projekty rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, programu praktyki zawodowej, w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" oraz w sprawie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii prace są na końcowym etapie procedury legislacyjnej i po akceptacji kierownictwa Ministerstwa Zdrowia zostaną przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą - wskazuje Jastrzębska.

  Dodaje, że kolejne projekty w sprawie sposobu i tryby prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych (w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości ), zostały zaakceptowane przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w celu skierowania do opiniowania i konsultacji publicznych.

  W środę (28 grudnia) Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zaś projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

  Czytaj też (treść projektu rozporządzenia): MZ w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

  Rozporządzenie określa m.in. zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych, tryb powoływania członków komisji egzaminacyjnej czy wysokość opłaty egzaminacyjnej.

  Następne przepisy wykonawcze - w drodze
  Jak informuje biuro prasy i promocji Ministerstwa Zdrowia, są jeszcze trzy projekty rozporządzeń: w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty; składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu; w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz sposobu i trybu przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego.

  Te projekty zostaną skierowane w styczniu 2017 r. pod obrady kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w celu przeprowadzenia uzgodnień wewnętrznych, a następnie zostaną przekazane do konsultacji publicznych.

  Jak mówiła nam wcześniej Renata Szczepaniak z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii ustawa o zawodzie fizjoterapeuty stwarza możliwość wyeliminowania z rynku usług medycznych osób, które nie posiadają potwierdzonych formalnie uprawnień, a powołują się na tytuł zawodowy fizjoterapeuty.


  To zadanie od początku stanowiło ważny argument przemawiający za przyjęciem ustawy. Zawód fizjoterapeuty do czasu przyjęcia ustawy nie był w Polsce regulowany. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych mógł założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii wymagano jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

  Zawód do regulacji
  - Obecnie najważniejszym problemem środowiska zawodowego fizjoterapeutów wydaje się brak jednoznacznych, sprecyzowanych unormowań dotyczących kształcenia fizjoterapeutów. Oprócz tego dla społeczności zawodowej istotną kwestią jest ograniczenie dostępności do kursów i szkoleń zawodowych ze względu na ich wysokie koszty, słaba integracja środowiska, niskie zarobki - komentuje.

  Jak podkreślała przyjęta ustawa oraz powołany samorząd umożliwi pełne uregulowanie zawodu i przyczyni się do rozwiązania wymienionych problemów.

  Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty przyjął jesienią 2015 r. Sejm poprzedniej kadencji. Wzbudzała kontrowersje już na etapie prac legislacyjnych. O jej niepodpisywanie apelował do prezydenta Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz.

  Obecni decydenci próbowali jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy wprowadzić do niej zapis istotnie ograniczający samodzielność tej grupy zawodowej. Posłowie PiS zgłosili projekt zamian. Przewidywał m.in. przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy, rezygnację z powołania samorządu zawodowego i zmiany w zakresie uprawnień zawodowych. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.

  Szacuje się, że w kraju jest prawie 70 tys. fizjoterapeutów.

  Rynek Zdrowia.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".