Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
  • 25-11-2021

  Kampania „Make love not przemoc" 16 dni przeciw przemocy

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego dołączył do działań w akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” z naszą oryginalną kampanią "Make love not przemoc". Akcja rozpoczyna się 25 listopada — tę datę Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet - a kończy 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Celem światowej akcji jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej przeciwdziałania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.

  25 listopada 2021 r.

  Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet –ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw Przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Wielkopolska włącza się w 16 Dni Akcji z kampanią „Make love not przemoc”.
  Więcej informacji i plakaty do pobrania znajdziecie na stronie Wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl
   

  26 listopada 2021 r.

  Osoba stosująca przemoc ma określony system przekonań na temat mężczyzn, kobiet, relacji pomiędzy płciami i ludźmi w ogóle. Ten przekonania wspiera patriarchalny model rodziny i określony sposób wychowania dzieci. Cechuje ją postrzeganie świata jako areny walki, na której za każdym razem, żeby ktoś mógł wygrać, ktoś inny musi przegrać. To także przeświadczenie o szczególnej roli mężczyzny w związku i rodzinie. Przekonanie o wyjątkowej roli mężczyzny w zderzeniu z codziennym doświadczeniem i różnorodnymi trudnościami może powodować poczucie niższej wartości i bycia do niczego, poczucie izolacji i braku wsparcia społecznego.
  Źródło: www.przemoc.edu.pl
   

  27.11.2021

  Przemoc w rodzinie to najbardziej powszechna forma przemocy wobec kobiet w Polsce. Z danych wynika, że około90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie to kobiety. Szacuje się, że w Polsce wskutek przemocy ze strony osoby najbliższejśmierć ponosi około 400 kobiet rocznie.  
  Czy wiesz, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Nie-bieska Linia” prowadzi Czarną Księgę Ofiar Przemocy Domowej 2021? Więcej o projekcie dowiesz się tutaj:https://www.niebieskalinia.pl/czarna-ksiega-ofiar-przemocy-domowej-2021

  28.11.2021

  W 2020 roku Fundacja PCPS udzieliła porad 527 osobom doświadczającym przemocy i 297 osobom stosującym przemoc, a 193 osoby doświadczające przemocy oraz 177 osób stosujących przemoc zyskały tam pomoc terapeutycz-ną.
  Jeśli jesteś z Wielkopolski i doświadczasz przemocy, zajrzyj na stronę https://bit.ly/3maBMSH Znajdziesz tu kontakty do miejsc i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc i wsparcie w swojej gminie i powiecie lub zadzwoń do Punktu informacyjno-konsultacyjnego Fundacji PCPS pod numer 61 22 11 112.
  www.przemoc.edu.pl

  29.11.2021

  Polska Deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie proklamowana została na II Ogólnopolskiej konferencji przeciw przemocy w rodzinie, zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1995 roku. Pomimo tego, że ma już 26 lat, nie straciła nic na aktualności, a siedem zasad etycznych, które przedstawia, mają uniwersalny i ponadczasowy charakter:
  1.    Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od
  przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych
  2.    Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
  3.    Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym
  od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
  4.    Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej,
  socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej
  5.    Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
  6.    Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  7.    Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

  Jest wiele instytucji i organizacji, które oferują wsparcie w sytuacji przemocy w Wielkopolsce. Możesz także otrzymać dokładne instrukcje, co możesz zrobić. Zajrzyj na stronę Wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl
   

  30.11.2021

  Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy osobom, które doznają przemocy domowej. Co warto wiedzieć o procedurze dowierz się z broszury dostępnej tutaj: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10944.pdf
   

  01.12.2021

  Jeżeli jesteś z Wielkopolski i doświadczasz przemocy, zajrzyj na stronę https://bit.ly/3maBMSH Znajdziesz tu kontakty do miejsc i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc i wsparcie w swojej gminie i powiecie.
   

  02.12.2021

  Jeśli mieszkasz w Wielkopolsce, zapamiętaj te numery. Zajrzyj na stronę https://bit.ly/3maBMSH Znajdziesz tu kontakty do miejsc i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc i wsparcie w swojej gminie i powiecie. Źródło: www.przemoc.edu.pl
   

  03.12.2021


  Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej kwestii niepełnosprawności i wzmocnienie wsparcia na rzecz godności, praw i dobrej jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Kobiety z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na przemoc ze względu na bariery komunikacyjne czy cielesne, które uniemożliwiają samoobronę czy komunikowanie niezgody – są czterokrotnie częściej narażone na przemoc seksualną niż kobiety w pełni sprawne. Zależność od sprawcy czy sprawczyni jeśli chodzi o zaspokajanie wszelkich potrzeb sprawia, że częściej są narażone na przemoc.
  O tym, gdzie znaleźć wsparcie w sytuacji przemocy dowiesz się na stronie Wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl
   

  04.12.2021  

  Jeśli jesteś z Wielkopolski i doświadczasz przemocy, zajrzyj na stronę https://bit.ly/3maBMSH Znajdziesz tu kontakty do miejsc i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc i wsparcie w swojej gminie i powiecie.  www.przemoc.edu.pl


  05.12.2021

  Dlaczego ktoś używa przemocy?Osoby stosujące przemoc czerpią z takiego sposobu zachowania konkretne korzyści, które mogą utrudniać zauważenie ponoszonych równocześnie kosztów. Korzyść płynąca z zachowania przemocowego w postaci szybkiego osiągania celów, poczucia siły i kontroli, często długotrwającej bezkarności, przewyższa koszty w postaci utraty zaufania, oddalenia w relacji z osobami dorosłymi oraz dziećmi, izolacji społecznej czy towarzyszącego poczucia winy. Dopiero konsekwencje w postaci tzw. „kosztów twardych”: separacji, rozwodu, wyroku sądowego, dozoru kuratora, udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych, sprawiają, że osoba stosująca przemoc zaczyna zauważać szkody, jakie przynosi jej stosowanie przemocy.
  Źródło: www.przemoc.edu.pl

  06.12.2021

  W czasie 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć mężczyźni na całym świecie wpinają w klapy marynarek białe wstążki po to, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich form przemocy. Po raz pierwszy mężczyźni przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. Upamiętnili tym 24 kobiety, które zginęły w 6 grudnia 1989 w tzw. masakrze w Montrealu, kiedy uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski mężczyzna wkroczył na Politechnikę i dokonał zbiorowego zabójstwa kobiet. Wybierał ofiary ze względu na ich płeć. W Kanadzie 6 grudnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci o Przemocy Wobec Kobiet.


  07.12.2021

  Mówiąc o przemocy w rodzinie najczęściej wyróżnia się jej cztery formy fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną.
  Przemoc fizyczna - jedna z form przemocy związana z naruszaniem nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, bicie postrzegane również jako „klapsy”, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, przytrzymywanie, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, itp.
  Przemoc psychiczna – forma przemocy związana z naruszaniem godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna.

   
  08.12.2021

  Przemoc seksualna to forma przemocy związana z naruszeniem intymności. Polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, dotykanie w nieakceptowany sposób, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych.
  Seks bez zgody to gwałt. Przeczytaj i dowiedz się, jak rozmawiać o zgodzie w relacjach intymnych: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/za_zgoda_opracowanie_final.pdf


  09.12.2021

  Zaniedbanie, czyli naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich to też przemoc ekonomiczna. Niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp. to formy przemocy ekonomicznej.
  Jeśli jesteś z Wielkopolski i doświadczasz przemocy, zajrzyj na stronę https://bit.ly/3maBMSH Znajdziesz tu kontakty do miejsc i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc i wsparcie w swojej gminie i powiecie.
  www.przemoc.edu.pl

    10.12.2021

  Kampania 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć kończy się w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechną Deklarację Praw Człowieka – akceptowany przez społeczność międzynarodową  katalog uprawnień jednostki. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie, a rola państwa jako instytucji jest ochrona owych praw.

  Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są:niezbywalne (nie można się ich zrzec) , nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne.  

  Na mocy Deklaracji stwierdzono, że wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem godności i praw. Każdemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, płeć etc. przysługuje prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa. Obywatelom zagwarantowana została ochrona ich życia prywatnego, pobytu na terytorium rodzimego kraju (wraz z prawem do obywatelstwa) i swoboda przemieszczania się. Zwrócono uwagę na prawo do sądu. Każdy mógł również zawrzeć związek małżeński po uzyskaniu pełnoletności. Oprócz tego zagwarantowano ochronę takich jak prawo do własności, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, udziału w rządzeniu państwem, prawo do ubezpieczenia społecznego, dostępu do pracy wraz z wypoczynkiem, do ochrony zdrowia i pomocy społecznej, prawo do nauki i uczestnictwa w życiu kulturalnym.

   

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".