Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-40/17 Dostawa leków ogólnych, cytostatycznych, preparatów do żywienia. 2017-12-18 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 28.12.2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Przedłużono terminy składania i otwarcia ofert do 29.12.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 6 /17 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii klatki piersiowej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-11-23 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 01.12.2017r. do godz. 09:00. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej
WCPiT/EA/381-35/2017 Dzierżawa systemu do wykonywania barwień immunohistochemicznych wraz z dostawą przeciwciał i materiałów zużywalnych dla Pracowni Histopatologii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 2017-11-17 Oferty można składać do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji 22.11.2017 - przedłużenie terminu składania ofert do 28.11.2017
WCPIT/EA/381-34/2017 Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 2017-11-09 Oferty można składać do dnia 17.11.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania ofert do 22.11.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania ofert do 23.11.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-38/2017 Dostawa modułu górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla symulatora endoskopowego – 1 kpl. 2017-11-08 Oferty można składać do dnia 16.11.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/51-5 /17 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-11-08 Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłużeniu ulegają terminy składania, otwarcia i rozstrzygnięcia ofert, tj.: Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2017 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 22.11.2017. o godz. 9:30 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2017r. Przedłużeniu ulegają terminy składania, otwarcia i rozstrzygnięcia ofert, tj.: Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2017 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 23.11.2017. o godz. 9:30 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2017r. Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaje przesunięty do dnia 06.12.2017r.
WCPIT/EA/381- 37 /17 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-10-30 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 07.11.2017r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPIT/EA/381-36/17 DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH, ANTYBIOTYKÓW, IMMUNOSTYMULUJĄCYCH 2017-10-27 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 06.11.2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
PLAN NA 2017 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK 2017-10-20 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK
WCPIT/EA/51-04/17 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej: Izby Przyjęć, Oddziału Torakochirurgii, Oddziału Pulmonologicznego, Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego oraz Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii WCPiT 2017-10-16 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań