Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/51-2/17 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i onkologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-05-30 Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2017r. o godz. 900. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 07.06.2017r. o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w budynku administracji. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2015.1638 t.j. ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1793 t.j. ze zm) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają wymogi wykonywania świadczeń zawarte w szczegółowych materiałach informacyjnych opracowanych i opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie zarządzeń Prezesa NFZ.
WCPiT/EA/381-10/2017 Termomodernizacja budynku hotelu na terenie szpitala w Chodzieży – etap II 2017-05-18 Oferty można składać do dnia 02.06.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji Opublikowano w BZP 18.05.2017 r. pod nr 511626-N-2017
WCPIT/EA/381-14/2017 Dostawa staplerów i ładunków do staplerów 2017-04-12 Oferty można składać do dnia 18.05.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-13/2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2017-04-12 Oferty można składać do dnia 20.04.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/51-01/17 Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu 2017-04-03 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPIT/EA/381-12/2017 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż i testów do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawa analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2017-04-03 Oferty można składać do dnia 11.05.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381-11/2017 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH 2017-04-03 Termin składania ofert: oferty można składać do dnia 11.04.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPiT/EA/381- 09 /17 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-03-31 Oferty można składać do dnia 10.05.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381- 08 /2017 DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW, LEKÓW OGÓLNYCH.... 2017-03-20 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:30 do dnia 24.04.2017r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/380/A-03/2017 Przebudowa i nadbudowa dachu budynku kaplicy na terenie szpitala w Ludwikowie 2017-03-16 Oferty można składać do dnia 24.03.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji