Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-74/2023 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2023-09-28 Oferty należy składać do dnia 06.10.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-73/2023 Dostarczenie systemu kopii bezpieczeństwa w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego 2023-09-25 Oferty należy składać do dnia 03.10.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-70/2023 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2023-09-08 Oferty należy składać do dnia 21.09.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Zmiana z 19.09.2023 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 26.09.2023 r.
WCPIT/EA/381-68/2023 Dostawa różnych wyrobów medycznych 2023-09-05 Oferty należy składać do dnia 06.10.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Zmiana z dnia 08.09.2023r.: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 09.10.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 2 /23 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2023-09-04 Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2023r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 12.09.2023r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji.
WCPIT/EA/381-72/2023 Dostawa zestawu do badań ergospirometrycznych z cykloergometrem z kompletem akcesoriów pomiarowych 2023-09-01 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej” Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia nr RPWP.09.01.01-30-0006/22. Oferty należy składać do dnia 11.09.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej. ZMIANA: 11.09.2023 Przesunięto termin składania i otwarcia ofert do 13.09.2023
WCPiT/EA/381-69/2023 Zakup cyfrowego zestawu do drenażu 2023-08-30 Oferty należy składać do dnia 07.09.2023 r. do godziny 9:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPiT/EA/381-67/2023 Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz bloku operacyjnego 2023-08-25 Oferty należy składać do dnia 04.09.2023 r. do godziny 9:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 28.08.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 05.09.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-66/2023 Dostawa albumin 2023-08-25 Oferty należy składać do dnia 06.09.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem :https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
WCPIT/EA/380/A-11/2023 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej 2023-08-23 Oferty należy składać do dnia 31.08.2023 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA 29.08.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 01.09.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.