Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-37/2019 Dostawa leków 2019-11-25 Oferty należy składać do dnia 03.12.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/51- 6 /19 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii; onkologii w ramach poradni specjalistycznych w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-11-20 ermin składania ofert upływa w dniu 28.11.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 28.11.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 20.11.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.
WCPIT/EA/380/A-21 /2019 NAJEM POMIESZCZEŃ BUFETU W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ ORAZ STOISKA Z PRASĄ WRAZ Z DROBNYMI ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI W WIELKOPOLSKIM CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII 2019-11-14 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu do dnia 22.11.2019 r. oznakowanej następująco: „Przetarg na NAJEM POMIESZCZEŃ BUFETU W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ ORAZ STOISKA Z PRASĄ WRAZ Z DROBNYMI ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI W WIELKOPOLSKIM CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII. Nie otwierać przed 22.11.2019 r. godz. 13:00”. Koperta winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
WCPiT/EA/381-36/2019 Dostawa leku Alectinib 2019-11-06 Oferty należy składać do dnia 15.11.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-33/2019 Wykonanie systemu zarządzania ruchem na terenie szpitala w Poznaniu 2019-11-04 Oferty należy składać do dnia 20.11.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 12.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 21.11.2019 19.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 26.11.2019 22.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 27.11.2019
WCPiT/EA/381-35/2019 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-10-23 Oferty należy składać do dnia 31.10.2019 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-30/2019 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny 2019-10-21 Oferty należy składać do dnia 30.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA z dnia 28.10.2019 - przedłużono termin składania ofert do 04.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-34/2019 Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 2019-10-21 Oferty należy składać do dnia 30.10.2019 r. do godz. 13.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA z dnia 28.10.2019 - przedłużono termin składania ofert do 07.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA z dnia 05.11.2019 - przedłużono termin składania ofert do 13.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-31/2019 DZIERŻAWA SYSTEMU DO WYKONYWANIA BARWIEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PRZECIWCIAŁ I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZAKŁADU PATOLOGII KLINICZNEJ I GENETYKI MEDYCZNEJ WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W POZNANIU 2019-10-18 Oferty należy składać do dnia 29.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA z dnia 25.10.2019 - przedłużono termin składania ofert do 30.10.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-20/2019 Dostawa stentów 2019-10-15 Oferty należy składać do dnia 24.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 22.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 28.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.