Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381- 16 /2019 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw sztucznych 2019-06-19 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 01.07.2019r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381- 18 /2019 Dostawa leków ogólnych, cytostatycznych, przeciwgruźliczych, surowic i szczepionek, preparatów do żywienia pozajelitowego i doustnego. 2019-06-19 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 28.06.2019 r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/380/A-10/2019 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla szpitala w Poznaniu, Ludwikowie i w Chodzieży. 2019-06-06 Oferty należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 14.06.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 18.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmiana z 14.06.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 19.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51-2 /19 KONKURS w zakresie: pulmonologii; onkologii; alergologii i pulmonologii w ramach poradni; reh. med.; med.paliat.; radiologii; konsultacji specjalist.-neurologii, neurochirurgii, psychiatrii, laryngologii, okulistyki, kardiologii 2019-06-03 Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2019r. o godz. 900. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 12.06.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 03.06.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255. Termin składania ofert zostaje przesunięty do 12.06.2019r. godzina 14:00. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 12.06.2019r. o godz.14:15.
WCPiT/EA/381-11/2019 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych 2019-05-28 Oferty należy składać do dnia 01.07.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 01.07.2019 r. o godz. 11:00. Identyfikator postępowania: 0dd2f9f6-d247-4bcc-9db4-9cc6782ef45b. Numer ogłoszenia TED: 2019/S 102-246486 ZMIANY: z 25.06.2019 - Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 04.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.
WCPIT/EA/381-14/2019 Dostawa sprzętu medycznego zabiegowego: zestawu do video torakochirurgii w technologii 4K, zestawu do monitorowania ukrwienia saturacji mózgu podczas znieczulenia oraz zestawu narzędzi do otwartej torakochirurgii 2019-05-24 Oferty należy składać do dnia 03.06.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 30.05.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 04.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 31.05.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 05.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 03.06.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 06.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-13/2019 Dostawa automatycznego zestawu do barwienia tkanek 2019-05-16 Oferty należy składać do dnia 24.05.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-12/2019 Dostawa myjki dezynfektora do endoskopów 2019-05-15 Oferty należy składać do dnia 24.05.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 22.05.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 27.05.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-10/2019 KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW SP ZOZ – SZPITALE W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY 2019-05-13 Oferty należy składać do dnia 25.06.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2019 r. o godz. 11:00. Identyfikator postępowania: 824c3223-1655-4ac1-85ec-0e23ba23d396. Numer ogłoszenia TED: 2019/S 091-218256 ZMIANY: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 28.06.2019. GODZINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT BEZ ZMIAN
WCPiT/EA/381-09/2019 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2019-03-29 Oferty należy składać do dnia 10.04.2019 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 08.04.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 12.04.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian